Statuten-Huishoudelijk Reglement

1. Naam en zetel

Art. 1

De vereniging wordt genaamd: VIEF MARKE BRIDGE CLUB (afgekort 'Vief Marke BC’ of ‘VMBC’).

De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (afgekort ‘VBL’).
De vereniging is eveneens aangesloten bij Vief van de provincie West-Vlaanderen vzw,
die op haar beurt ressorteert onder Vief vzw, Livornostraat 25, 1050 BRUSSEL.

Art. 2

Het correspondentieadres van de vereniging is gevestigd in 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 19.
Het correspondentieadres kan slechts verplaatst worden bij beslissing van het bestuur.

Art. 3

Alle briefwisseling, bekendmaking en aankondigingen uitgaande van de vereniging zullen haar benaming dragen.


2. Doel


Art. 4

Inrichten en organiseren van sociaal-culturele vormingsactiviteiten en creatieve tijdsbesteding voor haar leden
in de meest ruime betekenis.
Meer specifiek heeft VMBC tot doel het beoefenen van het bridgespel en het verbeteren van de bridgekennis en bridgevaardigheden.
Zij tracht dit te bereiken door:
- de organisatie van bridgewedstrijden rekening houdend met de spel- en wedstrijdregels, zoals deze door VBL zijn vastgesteld.
- het onderhouden van contacten met andere verenigingen.


3. Lidmaatschap


Art. 5

Iedereen, ongeacht zijn leeftijd, kan zich als lid laten inschrijven. Is lid de persoon die in regel is met de betaling
van het jaarlijks lidgeld. Een werkjaar van de vereniging loopt van 1 september tot 31 augustus.
Nieuwe leden, die in de loop van het jaar instappen betalen pro rata lidgeld.
(berekend à 2 € per maand voor de resterende periode excl. Juli en augustus)

Art. 6

Door het niet betalen van het jaarlijks lidgeld wordt het lid ipso facto als ontslagnemend beschouwd.
Men verliest eveneens zijn lidmaatschap door:
- ontslag: schriftelijk of elektronisch mee te delen aan het secretariaat
- overlijden
- uitsluiting of schorsing wegens het niet nakomen van de verplichtingen tegenover VMBC en/of VBL.

Art. 7

Het lidgeld, eenmaal betaald, behoort voorgoed aan de lokale vereniging toe.

Art. 8

Het lid dat nadeel berokkent aan de belangen van de vereniging kan door het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen uitgesloten worden.

Art. 9

De leden nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan de activiteiten van de vereniging en kunnen onder geen beding eventuele schade
en/of letsel bij die gelegenheid opgelopen op de vereniging verhalen.


4. Het bestuur


Art. 10

Het bestuur is democratisch samengesteld uit minstens drie leden en maximaal zeven leden.
De bestuursleden worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Het bestuur verkiest in zijn schoot de voorzitter,
de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. De beslissingen van het bestuur worden getroffen bij
meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Het bestuur kan worden bijgestaan door externe adviseurs. Deze laatste hebben (uiteraard) enkel spreekrecht - geen stemrecht.

Art. 11

Het bestuur vergadert minstens drie maal per jaar, op uitnodiging van en op data door het bestuur te bepalen.
Van iedere bestuursvergadering zal een beknopt verslag opgemaakt worden. Bij ontstentenis van de voorzitter zit de ondervoorzitter of,
bij ontstentenis het oudste aanwezige bestuurslid de bestuursvergadering voor (met stembevoegdheid als voorzitter)

Art. 12

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris worden door het bestuur afgevaardigd tot het ondertekenen van de gewone briefwisseling
en de akten van dagelijks beheer.


5. Bijdragen te betalen door de leden


Art. 13

De leden betalen jaarlijks een lidgeld waarvan het bedrag door het bestuur vastgelegd wordt. Alle leden zijn eveneens verplicht lid bij VBL,
via VMBC of een andere bij VBL aangesloten bridge club.
De ontslagnemende of de uitgesloten leden hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van de vereniging.
Zij kunnen de gestorte lidgelden niet terugeisen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.


6. Rekeningen-begrotingen-financiële verrichtingen


Art. 14

Het dienstjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.

Art. 15

Alle geldverhandelingen, zowel de inkomsten als de uitgaven, moeten met bijvoeging van de bewijsstukken in een speciaal daartoe gehouden
register en/of kasboek geboekt worden.
De vereniging beschikt onder haar benaming over een bankrekening.
Zij kan geen geldverhandeling verrichten zonder dat de bescheiden een (elektronische) handtekening dragen. Daartoe werden de handtekeningen van
drie bestuursleden neergelegd bij de opening van de hogervermelde rekening. Zij zijn geldig voor de duur van hun mandaat.

Op het einde van het dienstjaar wordt door de penningmeester een verslag over het verlopen jaar opgemaakt en voor controle voorgelegd aan het bestuur.
Het geldelijk tegoed van de vereniging mag nooit negatief zijn.


7. Geldmiddelen


Art. 16

De ontvangsten van de vereniging bestaan uit:
- de lidgelden van de leden
- de giften, legaten, subsidies, waarvan de vereniging zal genieten
- allerlei opbrengsten


8. Betwisting


Art. 17

Over betwistingen tussen leden en de vereniging zal het bestuur bij meerderheid van stemmen beslissen.


9. Ontbinding


Art. 18

Bij ontbinding van de vereniging worden alle overblijvende gelden overgemaakt aan een sociaal doel in de regio Kortrijk, aan te duiden door het bestuur.